HER ER ET UTDRAG AV NKK's

UTSTILLINGSREGLER.

HVORDAN KLASSENE ER INNDELT,

OG HVORDAN PREMIEGRADENE O.S.V FUNGERER.

DETTE ER ET UTDRAG KOPIERT FRA NKK,

HVOR JEG HAR KUTTET UT TING SOM IKKE VEDGÅR VÅR RASE.

 

FRA  1. JANUAR 2011:

Følgende er kopiert direkte fra NKK sin hjemmeside!

Først et sammendrag, deretter konkrete regler.

Udrag av de viktigste endringene i utstillingsreglene

Større hensyn til dyrevelferd

Hunder som utstilles, skal være i god mental og fysisk helse og ikke vise tegn på sykdom. En hund kan kun delta på utstilling dersom den på utstillingsdagen ikke utgjør noen smittefare, ved tvil skal det framlegges veterinærattest. Det er nedfelt at hundens velferd skal ha høyeste prioritet på alle utstillinger/stevner. Valper under 4 mnd får ikke medtas inn på utstillingsområdet.

 Etikk

Nær familie/samboer av dommer eller øvrig ringpersonell kan ikke fremvise hund til bedømmelse i samme ring.

 Refusjon av påmeldingsavgift ved dommerendring, ikke ved hundens sykdom eller skade

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift kan kun skje ved dommerendring, ikke ved hundens sykdom eller skade. Hvis det etter påmeldingsfristens utløp er foretatt dommerendring, kan det senest på utstillingsdagen før bedømmelsen av rasen er påbegynt, tilbakebetales en andel av påmeldingsgebyret. Dersom det er opplyst om reservedommere i dommerlisten/annonsen, tilbakebetales ikke beløpet.

 Dommers avgjørelse kan ikke protesteres på

Dommeravgjørelser kan bare påklages dersom feil av teknisk art er begått, hunden ikke har hatt rett til å delta i følge gjeldende bestemmelser eller eier protesterer mot bedømmelse som konkluderer med diskvalifiserende feil som ikke er i samsvar med standarden. Skriftlig protest skal leveres til utstillingens leder innen utstillingens slutt, samme dag som det påklagde resultat meddeles. Avslag på protest kan skriftlig overklages til NKK innen 30 dager.

 Raser som ikke er FCI-godkjente

Ikke-FCI-godkjente raser skal stå separat i katalogen og kan ikke delta i gruppefinalene på internasjonale utstillinger.

 Juniorer over 15 mnd. får ikke konkurrere om CACIB

Deltakere i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB, selv om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt.

  Beste hannhund og beste tispeklasse

Klassene er åpne for alle rasens hunder av samme kjønn og som har har fått CK.

 Cert tildeles i Beste hannhund / Beste tispeklasse - også for raser påmeldt i bruksklasse

For raser hvor det stilles nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert, vil beste plasserte hund i Beste hannhund / Beste tispeklasse som innehar brukskravet, tildeles certet uansett hvilken klasse hunden har vært påmeldt i. Norske utstillingschampions får ikke utdelt cert.

 HP utgår

Utdelign av HP forsvinner fra alle klasser bortsett fra avls- og oppdrettsklasser. For veteraner vil Excellent kvalifisere for deltakelse i finale for beste veteran.

 Ny definisjon for CK

Tidligere var CK forkortelse for certifikatkvalitet.Nå blir betegnelsen certifikatkvalitet (CK) endret til championatkvalitet (CK).

 Innføring av reserve-cert (res-Cert)

Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også vinneren av reserve-cert må tilfredsstille nasjonale jakt- og brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen. Reserve-certsløyfen er lyseblå.

 Hvilende cert

Det innføres også hvilende cert i alle nordiske land. Dette innebærer at en hund som har oppnådd cert i junior- eller unghundklassen i et eller flere nordiske land, vil bli champion i de landene den har oppnådd cert den dagen den vinner sitt kvalifiserende cert i ett av landene etter fylte 2 år.

 

11. Generelle regler for kvalitets og

konkurranseklasser

Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasse med følgende premiegrader:

(se definisjoner pkt 12.)

Excellent = (Utmerket)

Very Good = (Meget god)

Good = (God)

Sufficient = (Godtagbar)

0. premie = (Diskvalifisert)

KIP = (Kan ikke premieres)

Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4

plasseringer.

For dachshundrasene, toy-, dverg- og mellompuddel,

klein- og mittelspitz gjelder spesielle

regler ved deltakelse i junior-, unghundog

åpen klasse, se pkt. 11.18.

11.1 Juniorklasse – JK

Hundene må være fylt 9 måneder, men være

under 18 måneder første utstillingsdag.

OBS: Hunder som deltar i juniorklasse (selv

om FCIs alderskrav på 15 måneder er oppfylt)

konkurrerer ikke om CACIB.

11.2 Juniorkonkurranseklasse – JKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd

Excellent i Juniorklasse. Dommer kan tildele

særlig gode juniorer Championkvalitet (CK).

Alle hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/

Tispe klasse.

11.3 Unghundklasse – UK

Hunden må være fylt 15 men være under 24

måneder første utstillingsdag.

11.4 Unghundkonkurranseklasse – UKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd

Excellent i Unghundklasse. Dommer kan tildele

særlig gode unghunder Championkvalitet

(CK). Alle hunder med CK skal delta i Beste

Hannhund/Tispe klasse.

11.5 Åpen klasse – AK

Hundene må være fylt 15 måneder første

utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion.

11.6 Åpen konkurranseklasse – AKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd

Excellent i Åpen klasse. Dommer kan tildele

Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet.

Kun hunder med CK skal delta i

Beste Hannhund/Tispe klasse.

11.9 Championklasse – CHK

Klassen er obligatorisk for norske utstillingschampions

(unntatt for veteraner). Andre

nasjonale og internasjonale utstillingschampions

kan delta.

11.10 Champion konkurranseklasse – CHKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd

Excellent i champion klasse. Dommer kan

tildele Championkvalitet (CK) til hund av

championatkvalitet. Alle hunder med CK skal

delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

11.11 Veteranklasse – VK

Klassen er åpen for hunder som første utstillingsdag

har fylt 8 år. OBS: Hunder som deltar

i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

11.12 Veteran konkurranseklasse – VKK

Klassen er åpen for hunder som har oppnådd

Excellent i Veteranklassen. Dommer kan tildele

Championkvalitet (CK) til hund av championatkvalitet.

Alle hunder med CK skal delta

i Beste Hannhund/Tispe klasse. Excellent kvalifiserer

for deltakelse i konkurranse om beste

veteran.

11.13 Beste Hannhundklasse – BHK / Beste

Tispeklasse – BTK

Klassene er åpne for alle rasens hunder av

samme kjønn som har fått CK.

Konkurransebedømmelse - 4 plasseringer:

1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK.

Certifikatet (CERT) deles ut i BHK/BTK til beste

hund, som ikke er norsk utstillingschampion

(også til hund fra championklasse som

ikke er norsk utstillingschampion).

Dersom norsk utstillingschampionat er oppnådd

etter påmelding skal hunden ikke tildeles

cert i BHK/BTK.

Uplasserte hunder kan også tildeles cert.

Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak

cert-vinneren, som vil telle som cert dersom

cert-vinneren skulle bli diskvalifisert.

På internasjonale utstillinger konkurreres det

også om CACIB og ResCACIB i denne klassen.

CACIB kan tildeles best plasserte hund fra

klassene UK, AK, BK, CHK. ResCACIB kan tildeles

nest best plasserte hund fra samme klasser

(også INT CH).

Også uplasserte hunder i BHK/BTK skal vurderes

for CACIB/Res.CACIB.

11.14 Best i Rasen – BIR / Best i Motsatt

Kjønn – BIM

Beste hannhund og beste tispe konkurrerer

om BIR/BIM. Hvis en rase bedømmes av flere

dommere, oppnevnes den ene som dommer

for BIR/BIM, beste veteran, beste avlsklasse

og beste oppdretterklasse. Dette kunngjøres

før utstillingen.

11.15 Avlsklasse – AVKL

Klassen er åpen for hannhunder eller tisper

som konkurrerer med 4 avkom. Avlshunden

må enten være påmeldt i offisiell klasse eller i

avlsklasse og presenteres sammen med

gruppen. Avlshunden må ha oppnådd minst

Good på denne eller tidligere utstilling. Avkommet

må være påmeldt og bedømt i en av

utstillingens øvrige klasser. Klassen må ikke

inneholde mer enn en hund med premieringen

Very Good. Avkom med Good, Sufficient,

0. premie eller KIP kan ikke delta. Kun en

klasse av samme rase etter en og samme

avlshund kan meldes på. Samtlige avkom i

klassen må være av samme størrelses-

/hårlagsvariant. Ved vurderingen er gruppens

gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i

forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende,

foran den enkelte hunds individuelle kvalitet.

Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet

tildeles HP. Beste avlsklasse med HP konkurrerer

videre i finalekonkurransene. Eier

eller representant for avlshunden skal informere

ringsekretær, samt eiere for deltakende

hunder, at avlsklasse stilles.

11.16 Oppdretterklasse – OPPDKL

Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av

samme rase, oppdrettet av samme person.

Dersom flere personer er oppdrettere skal

samtlige oppgis som oppdrettere. Hvis en

person har eget oppdrett og i tillegg er medoppdretter

av andre kull, kan ikke avkom fra

begge oppdrett blandes i en og samme klasse.

Kun en klasse av samme rase fra samme

oppdretter kan påmeldes. Samtlige avkom i

klassen må være av samme størrelses/

hårlagsvariant. Samtlige deltakende hunder

må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens

øvrige klasser. Klassen må ikke

inneholde mer enn en hund med premieringen.

Very Good. Avkom med Good, Sufficient,

0. premie eller KIP kan ikke delta. Ved

vurderingen er gruppens gjennomsnittlige

kvalitet med ensartethet i forhold til type og

helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte

hund individuelle kvalitet. Grupper av enhetlig

og utmerket kvalitet tildeles HP. Beste

oppdretterklasse med HP konkurrerer videre

i finalekonkurransene. Oppdretter, eller representant

for denne skal informere ringsekretær

og eierne til deltakende hunder at

oppdretterklasse skal stilles.

11.20 Finalekonkurranser

Ikke-FCI-godkjente raser kan ikke delta i

gruppefinalene på internasjonale utstillinger.

Finalekonkurranser er ikke stambokberettiget.

I konkurranse om gruppens og utstillingens

beste hund (BIG og BIS) plasseres 4 hunder.

Hunder som er tildelt BIR deltar i konkurranse

om gruppens beste hund (BIG). Hunder

som er tildelt 1. BIG deltar i konkurranse om

utstillingens beste hund (BIS).

Dersom arrangør finner det hensiktsmessig

f.eks på grunn av antall deltagende raser, kan

gruppe 4 og 6 bedømmes sammen eller flere

grupper bedømmes under ett. Sammenslåing

av gruppefinaler skal annonseres i utstillingsannonsen.

Konkurranse om utstillingens beste veteran

er åpen for hund som er tildelt BIR veteran.

Konkurransene om beste avls/

oppdrettergruppe er åpen for beste gruppe i

rasen med HP.

12. Premiedefinisjoner

12.1 Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens

standard og som presenteres i utmerket kondisjon,

viser et harmonisk velbalansert temperament,

holder utmerket klasse og har

utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter

i forhold til raseidealet tillater at dommeren

kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden

må ha tydelig kjønnspreg.

12.2 Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse

Hund som godt tilsvarer rasens standard,

som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre

feil kan tolereres, men ingen som negativt

påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen

kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

12.3 Good (God) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard og hvis

eksteriøre feil er av mindre fremtredende

karakter.

12.4 Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard, men

som ikke har rasens alle karakteristiske preg

eller har bristende fysisk kondisjon.

12.5 0. premie i kvalitetsklasse (diskvalifisert)

Skal tildeles hund som:

A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil

som angis som diskvalifiserende i rasens

standard.

B: Har anatomiske defekter som vesentlig

påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt

vekt på rasens opprinnelse/

funksjon/bruksområde.

C: Hannhund som ikke har normalt utviklede

og normalt plasserte testikler.

D: I ringen viser aggressivitet eller tydelig

fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk

fra dommer og det ikke finnes noen mulighet

for å tilnærme seg hunden på naturlig

måte.

Om 0. Premie(diskvalifisert) tildeles som følge

av pkt. D, skal dommeren signere premielisten

spesielt for dette.

Andre avvikelser i mentaliteten skal bedømmes

i følge rasestandarden.

Grunn til 0. Premie(diskvalifisert) skal alltid

angis på kritikken.

Hunder som 3 ganger får 0. premie på grunn

av gemytt jf. pkt. D, gis utstillingsforbud.

 

12.6 KIP (kan ikke premieres)

Hund som vises i en slik tilstand at dommeren

ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om

dens kvalitet, kan ved unntak tildeles KIP (kan

ikke premieres). Eksempel på det er om hunden

har åpenbare mangler i oppvisnings- og

ringkultur (slik som uvant med kobbel eller

valpete temperament) eller vises i dårlig

kondisjon (er overdrevent mager eller fet).

Det samme gjelder en hund som er så nylig

trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker

bedømming av kvaliteten på hundens

hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade

vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige

å bedømme.

Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet.

12.7 Hederspremie (HP)

Kan tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper.

Hederspremie gir rett til deltakelse

i finalekonkurranser.

12.8 Certifikat/Reserve Certifikat /CK (Championkvalitet)

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig

bygget hund, med så tydelige fortrinn og så

uvesentlige feil at dommeren finner den å

være av championkvalitet. Det utdeles et

reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren,

som vil telle som cert dersom cert-vinneren

skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren

må tilfredsstille nasjonale jakt- eller

brukskrav for oppnåelse av cert dersom det

er påkrevd for rasen.

12.9 CACIB/Reserve CACIB

Innstilling til internasjonalt championat kan

bare utdeles på internasjonale utstillinger og

bare til virkelig fremragende hunder (som

konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan

tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd).

Normalt er kravene til CACIB enda høyere

enn til Certifikat. For norske hunderaser er

det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK

og CACIB.

13. Dispensasjon

NKKs Hovedstyre kan, når særlige omstendigheter

gjør det påkrevd, dispensere fra disse

regler.

14. Brudd på utstillingsreglene.

Ved mistanke om brudd på utstillingsreglene

skal utstillingsleder varsles på stedet jf pkt 1.

Rapportering om brudd på utstillingsreglene

kan i etterkant oversendes skriftlig til NKK

senest innen 8 dager etter utstillingen. Tvister

mellom enkeltpersoner er utstillingsarrangøren

uvedkommende.

15. Premiesløyfer

Alle premieringer markes med følgende

premiesløyfer:

Excellent i kvalitetsklasse = rød

Very Good i kvalitetsklasse = blå

Good i kvalitetsklasse = gul

Sufficient i kvalitetsklasse = grønn

0. premie i kvalitetsklasse = grå

KIP i kvalitetsklasse = brun

Championkvalitet (CK) = rosa

Certifikat (CERT) = rød/hvit/blå

Reserve Certifikat (Res-Cert) = lyseblå

Championat = rød og grønn

CACIB = hvit

Reserve CACIB = orange

BIR Veteran = grå og rosa

Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn

Best i rasen (BIR) = rød og gul

Hederspremie til avlsog

oppdretterklasse = lilla og hvit

Deltakersløyfe i LP = rød, sort og gul

Deltakersløyfe i AG = sort og orange

1. premie i LP og AG = rød

2. premie i LP og AG = blå

3. premie i LP og AG = gul

0. premie i LP og AG = grå

KIP = brun

Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå

Best i gruppen (BIG) = hvit og blå

Til vinnere av BIS, BIG, Beste Veteran, Beste

Avlsgruppe og Beste Oppdrettergruppe samt

vinnere av Cert, CK, CACIB skal det utdeles

premier.

Arrangør står fritt mht å utdele premier til

andre hunder.

Utstillerne får i ringen utlevert premiesløyfer

med dommerkritikken.

 

 

 

3.7 Helsestatus

Hund kan ikke delta dersom:

- den er syk

- den har utøy

- den er blind og/eller døv

- drektig tispe kan ikke delta 30 dager før

fødsel, beregnet fra 63 dager etter første

parring.

- tispe har valper under 75 dagers alder.

Hunder som utstilles, skal være i god mental

og fysisk helse og ikke vise tegn på sykdom.

En hund kan kun delta på utstilling dersom

den på utstillingsdagen ikke utgjør noen smittefare.

Ved tvil skal det framlegges veterinærattest

som bekrefter dette. Dersom en

hund har pådratt seg en skade som kan bekreftes

av en veterinærattest, skal attesten

medbringes på utstillingen. Det vil alltid være

opp til dommeren å vurdere om en pådratt

skade medfører at opprinnelige eksteriørfeil i

forhold til FCI-standarden ikke lenger kan

konstateres med samme tydelighet.

Utstillingsleder, dommer eller veterinær kan

kreve hunden veterinærkontrollert.

Hannhunder som kastreres gjennom operativt

inngrep pga skade eller sykdom har rett

til å delta på utstilling dersom det fremlegges

attest på godkjent formular om at hunden

etter 6 mnd alder, men før operasjon har

hatt normalt utviklede testikler på normal

plass. Utstillingstillatelse for slik hund utstedes

etter søknad av NKK. Kastrerte tisper gis

generell dispensasjon.

3.8 Doping/faking er forbudt

Med doping forstås her medisin eller annet

middel som gjennom sin virkning stimulerer,

beroliger, stiller smerte, påvirker atferd,

temperament eller på annen måte kan antas

å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse

hvor:

- operativt inngrep er foretatt i den hensikt å

forbedre hundens eksteriør.

- pels, nese eller hud er behandlet med produkter

som forandrer farge eller struktur.

5.2 Ansvar

Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er).

Ansvaret omfatter også å fjerne etterlatenskaper

(avføring) etter hunden på utstillingsområdet

og tilliggende områder, så som parkeringsplasser

og på veien mellom parkering

og hall/utstillingsområdet samt ansvar for

eventuell skade forårsaket av hunden i forbindelse

med utstillingen.

Valper under 4 mnd får ikke medtas inn på

utstillingsområdet.

Nær familie/samboer av dommer eller øvrig

ringpersonell, kan ikke fremvise hund til bedømmelse

i samme ring.

5.7 Båndtvang

Hunder skal alltid holdes i bånd på utstillingsområdet.

Unntak er ved gjennomføring

av aktuelle øvelser i lydighets- og agilitykonkurranser

8. Dommeravgjørelsen

Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse

som dommeren gjør i forhold til kvalitetsbedømmelse,

premiering og plassering

er endelig og kan ikke endres. Deltagere kan

således ikke protestere mot dommerens bedømning

og frie skjønn.

Dommeravgjørelser kan endres i følgende

tilfelle:

Feil av teknisk art er begått

Hunden ikke har hatt rett til å delta i følge

gjeldende bestemmelser.

Eier protesterer mot bedømmelse som

konkluderer med diskvalifiserende feil

etter standarden.

Protest på dommeravgjørelse kan leveres av:

Berørt utstiller.

Utstillingens leder eller gjeldende dommer.

NKK dersom resultatet må tas opp av

annen grunn.

Protest skal være skriftlig. Den skal leveres til

utstillingens leder innen utstillingen avsluttes

samme dag som det påklagde resultatet

meddeles, og protestavgift tilsvarende dobbel

påmeldingsavgift i åpen klasse skal betales.

Om protesten leveres inn av noen som ikke

er berettiget til dette eller om protesten ikke

er fulgt av fastsatt protestavgift, skal protesten

umiddelbart avvises. Slik beslutning tas

av utstillingens leder. Godkjennes protesten

utgår hundens premiering av resultatlistene

og påmeldingsavgiften tilbakebetales sammen

med protestavgiften.

Avslag på protest kan skriftlig overklages innen

30 dager til NKK.

Endringer i resultatlisten kan skje innen to (2)

år fra utstillingen.

9. Gjennomføring av

bedømmelse

Hannhunder og tisper bedømmes hver for

seg. Klassen bestemmes av alder og tidligere

oppnådde resultater. Hunden kan bare meldes

på i en (1) klasse. Bedømmelsen er delt i

en kvalitetsdel og en konkurransedel.

Ved kvalitetsbedømmelsen vurderer dommeren

hunden opp mot rasebeskrivelsen, og gir

skriftlig kritikk med kopi til utstilleren og raseklubben.

Kritikkene skrives på et av de

skandinaviske språk eller et av de fire FCI

språk (engelsk, fransk, tysk, spansk).

10. Bytte av påmeldt klasse

Når påmeldingsfristen er utgått, er det forbudt

å flytte en hund fra en klasse til en annen.

Unntak:

- trykkfeil eller liknende som ikke kan lastes

påmelder.

- norsk utstillingschampionat er oppnådd

etter påmelding.

-brukspremiering er oppnådd etter påmelding.

Hunden anses som premiert når dommeren

har innstilt til premiering.

- raser som måles på utstillingen for å fastsette

størrelsesvariant tillates å bytte rase.

- utenlandskeid hund påmeldt i bruksklasse

uten gyldig WCC, ref pkt 11.7.2.